Design for alle: Tilgjengelighet i digitale produkter

Universell utforming gjør det mulig for brukere å samhandle med produkter og tjenester på en meningsfull måte, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller andre behov. Tilgjengelighet er en viktig del av dette, og setter søkelys på konkrete tiltak for å gjøre produkter enkle å bruke for mennesker med nedsatt evne i form av hørsel, syn, mobilitet og kognisjon.

Hvordan vet vi at noe er tilgjengelig nok?

Det er ikke alltid enkelt å vurdere om et digitalt produkt er tilgjengelig nok, da dette i stor grad avhenger av brukergruppen og tilhørende ytterpunkter. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre produktspesifikke tilgjengelighetstester. Heldigvis har vi noen holdepunkter som er definert i W3C sine retningslinjer: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dette er en internasjonal standard og fungerer som et oppslagsverk med eksempler og kriterier som må oppfylles for at et digitalt produkt skal være tilgjengelig.

WCAG definerer fire prinsipper for tilgjengelighet: Innhold må være mulig å oppfatte, mulig å betjene, det må være forståelig og robust.

Det er viktig å ta i betraktning at brukere kan anvende ulike assisterende verktøy for å navigere et digitalt produkt. Eksempler på dette kan være skjermlesere, forstørrelsesverktøy, stemmegjenkjenning, tastatur, mus og berøringsskjermer.

I mange tilfeller er det også viktig å ta hensyn til at det digitale produktet skal være tilgjengelig på ulike enheter og nettlesere.

Noen ting å vurdere

Det er mange tiltak som burde vurderes når det gjelder tilgjengelighet. Jeg skal definitivt ikke gå inn på alt, men ønsker heller å formidle noen elementære prinsipper.

Visuelt hierarki

Hierarkiet i et brukergrensesnitt må være tydelig og forståelig. Gestaltprinsippene om nærhet, felles område, likhet, lukking, symmetri og kontinuitet gir et godt utgangspunkt for å lage et visuelt ryddig grensesnitt. I tillegg til dette må det være mulig å navigere på en logisk måte med alternative inndatametoder. Derfor er det viktig å ta hensyn til semantisk HTML, som innebærer at elementene i koden også er strukturert på en logisk måte, slik at for eksempel skjermlesere plukker opp elementene i tiltenkt rekkefølge.

Farger, typografi og kontrast

Riktig bruk av farger og kontrast bidrar til å gjøre et produkt forståelig og hjelper blant annet brukeren med å identifisere viktige interaktive elementer og tilbakemeldinger. I WCAG defineres ulike nivåer for å tilfredsstille minstekrav fra A–AAA.

Når det gjelder interaktive elementer burde fargen ha en kontrast til bakgrunnen på minst 3:1.

Når det gjelder typografi, er minstekravet at teksten skal ha en kontrast til bakgrunnsfargen på 4:5 hvis teksten er mindre enn 18px (eller 14px bold). Er den større enn dette er minstekravet til kontrast 3:1.

Klikkeflater og størrelser

WCAG har definert en størrelse på minimum 44x44 dp som mest gunstig for klikkeflater (AAA) med noen unntak:

  • Klikkeflatener tilgjengelig et annet sted på samme side som er minst 44x44
  • Lenken er i løpende tekst
  • Størrelsen på klikkeflaten bestemmes brukeren
  • En bestemt presentasjon av klikkeflaten er essensiell for at informasjonen formidles.

Med samme unntak definerer WCAG 24x24 dp som absolutt minstekrav (AA).

WCAG er ikke alltid fasiten

Som designer er det viktig å være oppmerksom på innholdet i WCAG, men det er ikke noe som nødvendigvis burde bli fulgt dogmatisk. Det finnes flere eksempler der WCAG kommer til kort. Ser vi på knappene nedenfor vil majoriteten si at den med hvit tekst er enklere å lese selv om kontrasten tilsier det motsatte. Grunnen til dette er at WCAG sin utregningen av kontrast kun tar lyshetskontrast i betraktning og ikke fargekontrast.

Samfunnet tilpasser seg

I Norge har vi et regelverk som omfatter universell utforming. EUs webdirektiv ble vedtatt i i 2021, og stiller stadig nye krav. Innen 1. Februar 2023 kreves det blant annet at alle virksomheter i offentlig sektor skal ha en tilgjengelighetserklæring på nettsiden sin. Videre er Norge i prosess med å innlemme EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) i nasjonalt regelverk.

Generelt er tilgjengelighet i digitale produkter essensielt for at alle brukere skal kunne samhandle med produktene på en meningsfull måte, og burde alltid være en prioritet for designere.

Er det noe du lurer på eller ønsker å diskutere? Ta kontakt med oss da vel!

Skrevet av
Kristoffer Pless

Andre artikler